fbpx

הסכם הרשמה

הסכם הרשמה ותקנון לקורס ספרות

ברוך הבא ל”מולר אקדמי”, האקדמיה לברברינג הראשונה בתל אביב!

אנחנו שמחים על הבחירה שלך ללמוד אצלנו ב”מולר אקדמי”, חממה לדור העתיד של ספרי הגברים בארץ ובעולם.

יצרנו עבורך סביבת לימודים שתקנה לך ידע, ביטחון וניסיון. אנחנו מאמינים שמשמעת, עבודה קשה והתמדה מביאים למקצוענות. זה בידיים שלך!

פרטי התלמיד

 

____________                             _______________                           ________________

שם ושם משפחה                              מספר תעודת זהות                                         כתובת

 

 

____________                             _______________                         ________________

 

   מספר טלפון                                     מספר טלפון נייד                                          דוא”ל

פרטי הקורס

 1. הקורס מועבר ע”י “מולר” ע.מ. מס’ 558385332, ויתקיים באקדמיה לברברינג, ברח’ בן יהודה 194, ת”א;
 2. מועד פתיחת הקורס: ___________; הקורס יתקיים בימים א’ ו-ג’, בין השעות 9:00-14:00 או 16:00-21:00;
 3. תקופת תהליך ההכשרה: הקורס יכלול 14 מפגשים עוקבים ורצופים, במתכונת של 2 מפגשים בשבוע, משך כל מפגש יארך כ- 5 שעות לימוד.
 4. הקורס יכלול מפגשים תיאורטיים ומעשיים, בהתאם לסילבוס המצורף להסכם זה.
 5. במועד חתימת הסכם זה, ובכפוף להסדרת התשלום עבור הקורס, יקבל התלמיד, כלי עבודה מקצועיים, ערכת מוצרי שיער לגבר, ערכת מוצרי טיפוח לזקן וערכת מוצרי גילוח בשווי כולל של 3,300 ₪ (להלן: “ערכת הציוד “), ערכת הציוד תשמש את התלמיד למטרותיו וכן לשם לימודיו.

רישום

 1. הבטחת מקום בקורס תעשה רק בעת חתימה ומילוי פרטים על הסכם הרשמה ותקנון לקורס ספרות והסדרת התשלום באופן מלא, התלמיד מתחייב כי כל התשלומים המפורטים בהסכם זה יבוצעו במלואם ובמועדם.
 2. פתיחת קורס מותנית במספר משתתפים מינימלי שיקבע ע״י האקדמיה, האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, זהות המרצים, מועדי הקורס, שעות הקורס ואת מבנה ומיקום הקורס וכד’, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. האקדמיה רשאית לבטל ו/או לשנות את הקורס ו/או את המועדים שנקבעו לקיום הקורס בהתראה של עד 7 ימים לפני מועד פתיחתו. במקרה של ביטול הקורס על ידי האקדמיה יוחזר כספו של התלמיד במלואו. במקרה של שינוי במועדי הקורס ו/או במקום עריכת הקורס כאמור, יהא התלמיד רשאי להודיע על רצונו בביטול הרשמתו לקורס תוך 48 שעות ממועד היוודע דבר השינוי ויהא זכאי להחזר כספי מלא בגין הכספים ששולמו על ידו.

ביטול הרשמה לקורס

 1. בגין ביטול הרשמה לקורס עד 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס, יהא התלמיד זכאי להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס, למעט דמי הביטול בהתאם להוראות הדין.
 2. בגין ביטול הרשמה לקורס לאחר 14 ימים מיום ביצועה ועד 7 ימים לפני פתיחת הקורס, יהא התלמיד זכאי להחזר התשלומים ששולמו עבור מחיר הקורס, למעט דמי רישום ועלויות אדמיניסטרטיביות בסך 15% מכלל עלות הקורס.
 3. מובהר, כי ביטול הרשמה במועד מאוחר יותר לא יזכה את התלמיד בכל החזר כספי או זיכוי, גם אם יפסיק התלמיד את השתתפותו ו/או הופסקה השתתפותו בקורס והתלמיד יהיה חייב בתשלום שכר הלימוד במלואו.
 4. יום ביטול ההרשמה ו/או שינוי מועד הקורס ו/או הפסקת הלימודים בקורס יהיה היום בו יודיע התלמיד על ביטול ההרשמה ו/או השינוי ו/או הפסקת הלימודים. ההודעה תוגש בכתב בלבד בדואר רשום ו/או בדוא“ל למזכירות האקדמיה. על התלמיד לוודא, כי האקדמיה קיבלה את הודעת הביטול כאמור. מובהר, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה לא תיחשב כהודעה על ביטול הרשמה.
 5. ביטל התלמיד הרשמתו לעיל, ישיב לאקדמיה ללא דיחוי את ערכת הציוד שקיבל מהאקדמיה, כפי שקיבל אותה באריזתה המקורית וללא שימוש. לא הוחזרה ערכת הציוד או שנעשה בה שימוש, כולה או חלקה, יחויב התלמיד בשווי ערכת הציוד במלואה בסך 3,300 ₪.
 6. החזר כספי המגיע לתלמיד כאמור לעיל, יישלח לתלמיד בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת התלמיד בדבר ביטול ההרשמה. תלמיד המבטל הרשמתו לא יהא זכאי לתוספת הצמדה או ריבית.

התחייבויות התלמיד ונהלי האקדמיה

 1. התלמיד מתחייב לשמור על נהלי האקדמיה כפי שיובאו לידיעתו על ידי מורי האקדמיה. בכפוף לשימוע, שומרת לעצמה האקדמיה את הזכות להפסיק השתתפותו של התלמיד, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת במסגרת הלימודים.
 2. התלמיד יפצה את האקדמיה על כל נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהתנהגות לא נאותה או מקובלת כאמור, לרבות נזק עקיף, נזק תדמיתי, אובדן הכנסות וכיוצ”ב.
 3. במקרה של היעדרות תלמיד משיעור מכל סיבה שהיא, אין האקדמיה ו/או מורה הקורס אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש.
 4. תלמיד שיאחר לתחילת שיעור מעל 30 דקות, לא יהא רשאי להיכנס לאותו יום לימודים, התלמיד יהא זכאי להשלים את השיעור בקורס אשר יתקיים במועד לאחר מכן.
 5. תלמיד שהחסיר יום לימודים לא יוכל לגשת למבחן הסופי של אותו הקורס, התלמיד יוכל לגשת למבחן הסופי במועד של הקורס לאחר מכן.
 6. בסוף הקורס יבחן התלמיד במבחן תיאורטי ומעשי ובין היתר עפ”י הקריטריונים הבאים: פיידינג, תספורת מספריים, גילוח, עיצוב זקנים, יחס אישי ללקוח, שירות ומכירה. בכפוף לעמידה בתקנון ונהלי האקדמיה, התלמיד יהא זכאי לקבל תעודת גמר ותיק עבודות.
 7. ידוע לתלמיד כי הקורס אינו מוכר ע”י משרד הכלכלה והתעשיה ו/או ע”י כל גוף רשמי אחר, לרבות המועצה להשכלה גבוהה, ואינו מוכר לצרכי השתלמות ו/או גמול.
 8. השתתפות התלמיד בקורס כרוכה בחשיפה למידע סודי של האקדמיה, הכולל, בין היתר, שיטות לימוד תיאורטיות ומעשיות, שיטות שיווק, תמחור וכד’, אשר כולם קניינה הרוחני המוגן של האקדמיה. התלמיד מתחייב שלא לעשות במידע הסודי כל שימוש, למעט לשימושו האישי והפרטי. פגיעה בקניינה הרוחני של האקדמיה כנ”ל, תוביל למיצוי מלוא זכויות האקדמיה כדין.
 9. הזכות להשתתפות בקורס הנה אישית ואינה ניתנת להעברה לכל אדם אחר.

תיעוד ופרסום

 1. האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את הפעילויות המועברות בוידאו ו/או תמונות סטילס, ולעשות שימוש בצילומים, על פי שיקול דעתה, התלמיד נותן הסכמתו מראש לכלל פרסום הצילומים כאמור.
 2. לאקדמיה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה עדכונים שוטפים כמו עדכונים על שעות פעילות הקורס, תזכורות, סיכום שבועי, משוב אישי וחומר פרסומי ו/או מסחרי וכל חומר אחר אשר יידרש והאקדמיה רואה בו צורך באמצעי התקשורת השונים.

 

ביטוח

כל התלמידים הרשומים בקורס מבוטחים בביטוח אחריות כלפי צד ג’.

תנאי תשלום

 1. המחיר עבור שכר הלימוד הכולל עבור הקורס הינו בסך 10,900 ₪, כולל מע”מ (להלן: “שכר הלימוד“).
 2. מובהר, כי שכר הלימוד כולל דמי רישום ועלויות אדמיניסטרטיביות בסך 15%.
 3. התלמיד מתחייב להסדיר את התשלום עבור הקורס תוך שבועיים ממועד חתימתו על הסכם זה, ולא יאוחר משבוע לפני מועד תחילת הקורס.
 4. התשלום יתבצע באמצעות: מזומן;         _____ המחאות;         כרטיס אשראי;

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________

 

 

אני, הח”מ, מצהיר כי קראתי את ההסכם הרשמה ותקנון לקורס ספרות, כי נמסר לי העתק ממנו וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לכל האמור בו:

 

שם פרטי: _______________                                             שם משפחה: _______________      

 

תאריך: ________________                                                חתימה: ___________________

 

 

 

 

 

חותמת: ________________                                               חתימה: __________________

Top
Open chat